Rss Website Trường Đại học Điện Lực

STT DANH MỤC KÊNH RSS
1 Khảo sát việc làm sinh viên https://cict.epu.edu.vn/rss/khao-sat-viec-lam-sinh-vien-2236.rss
2 Báo cáo ba công khai https://cict.epu.edu.vn/rss/bao-cao-ba-cong-khai-2136.rss
3 Australia https://cict.epu.edu.vn/rss/australia-2475.rss
4 I-ta-li-a https://cict.epu.edu.vn/rss/i-ta-li-a-2476.rss
5 Đài Loan https://cict.epu.edu.vn/rss/dai-loan-2477.rss
6 Trung Quốc https://cict.epu.edu.vn/rss/trung-quoc-2478.rss
7 Đại học https://cict.epu.edu.vn/rss/dai-hoc-2479.rss
8 Thạc sĩ https://cict.epu.edu.vn/rss/thac-si-2480.rss
9 Tiến sĩ https://cict.epu.edu.vn/rss/tien-si-2481.rss
10 Ngắn hạn https://cict.epu.edu.vn/rss/ngan-han-2482.rss
11 Trao đổi SV https://cict.epu.edu.vn/rss/trao-doi-sv-2483.rss
12 Quản lý chương trình https://cict.epu.edu.vn/rss/quan-ly-chuong-trinh-2484.rss
13 Hoạt động SV https://cict.epu.edu.vn/rss/hoat-dong-sv-2485.rss
14 SV Quốc tế https://cict.epu.edu.vn/rss/sv-quoc-te-2486.rss
15 Cơ hội việc làm https://cict.epu.edu.vn/rss/co-hoi-viec-lam-2487.rss
16 Dài hạn https://cict.epu.edu.vn/rss/dai-han-2488.rss
17 Ngắn hạn https://cict.epu.edu.vn/rss/ngan-han-2489.rss
18 Trại hè Quốc tế https://cict.epu.edu.vn/rss/trai-he-quoc-te-2492.rss
19 Quy trình làm việc https://cict.epu.edu.vn/rss/quy-trinh-lam-viec-2493.rss
20 Lịch tuần 2017-2018 https://cict.epu.edu.vn/rss/lich-tuan-2017-2018-2495.rss
21 Lịch tuần 2018-2019 https://cict.epu.edu.vn/rss/lich-tuan-2018-2019-2496.rss
22 Thông báo https://cict.epu.edu.vn/rss/thong-bao-2138.rss
23 Hoạt động sinh viên https://cict.epu.edu.vn/rss/hoat-dong-sinh-vien-2158.rss
24 Lịch tuần https://cict.epu.edu.vn/rss/lich-tuan-2161.rss
25 Thông báo chung https://cict.epu.edu.vn/rss/thong-bao-chung-2168.rss
26 Thông báo đào tạo https://cict.epu.edu.vn/rss/thong-bao-dao-tao-2169.rss
27 Tuyển dụng https://cict.epu.edu.vn/rss/tuyen-dung-2170.rss
28 Tin tức https://cict.epu.edu.vn/rss/tin-tuc-1120.rss
29 Đào tạo https://cict.epu.edu.vn/rss/dao-tao-1121.rss
30 Tin tức chung https://cict.epu.edu.vn/rss/tin-tuc-chung-2121.rss
31 Tin tức trang chủ https://cict.epu.edu.vn/rss/tin-tuc-trang-chu-2125.rss
32 Nghiên cứu khoa học https://cict.epu.edu.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc-2132.rss
33 Sinh viên https://cict.epu.edu.vn/rss/sinh-vien-2133.rss
34 Cán bộ, Giảng viên https://cict.epu.edu.vn/rss/can-bo-giang-vien-2134.rss
35 Hoạt động Sinh viên & Đào tạo https://cict.epu.edu.vn/rss/hoat-dong-sinh-vien-dao-tao-2330.rss
36 Khối hoạt động sắp diễn ra https://cict.epu.edu.vn/rss/khoi-hoat-dong-sap-dien-ra-2331.rss
37 Tin nổi bật https://cict.epu.edu.vn/rss/tin-noi-bat-2332.rss
38 ĐÀO TẠO QUỐC TẾ https://cict.epu.edu.vn/rss/dao-tao-quoc-te-2471.rss
39 ĐỐI TÁC https://cict.epu.edu.vn/rss/doi-tac-2472.rss
40 HỌC BỔNG https://cict.epu.edu.vn/rss/hoc-bong-2473.rss
41 SINH VIÊN https://cict.epu.edu.vn/rss/sinh-vien-2474.rss

 

Bạn cần hỗ trợ?