Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng:

-  Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng xây dựng chiến lược phát triển Hợp tác quốc tế về đào tạo.

- Là đơn vị đầu mối xây dựng, phát triển và thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Điện lực với các đối tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, tham mưu các kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm về hợp tác đào tạo quốc tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Tham mưu phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa trên cơ sở hợp tác, tiếp thu các kinh nghiệm, chương trình đào tạo của các nước phát triển phù hợp với yêu cầu thị trường nguồn nhân lực hiện nay và tình hình thực tế của nhà trường;

- Là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tham mưu, đề xuất khai thác, phát triển hợp tác với các đối tác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế và các hoạt động dịch vụ có liên quan;

- Chủ động khai thác, tham mưu thực hiện các dự án, nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và Quy định của Nhà trường trong Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

- Thực hiện các dịch vụ soạn thảo, dịch thuật các văn bản, hợp đồng, tài liệu;

- Xây dựng và phát triển chương trình, tài liệu, phương pháp dạy và học để thực hiện các hợp đồng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học;

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo, giảng dạy và đánh giá để cấp chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ trong nước và quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng chuẩn đầu ra đại học và sau đại học;

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo, giảng dạy Tiếng Việt và cấp chứng nhận, chứng chỉ Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài học tập tại trường;

- Phối hợp tham gia quảng bá, tổ chức hội thảo giới thiệu các chương trình đào tạo, du học, nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Nhà trường;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị trực thuộc trong Trường để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và kỹ năng quản lý chương trình của cán bộ thông qua các hoạt động tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được Nhà trường giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Bạn cần hỗ trợ?